كد 101

خواندن 2491 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)


کد : 101
بسمه تعالی

مورد استفاده : نگهبانی

1- ابعاد خارجی 150×150
2- ابعاد داخلی 125×125
3- جداره خارجی فایبر گلاس
4- جداره داخلی MDF 3 میل
5- اسکلت . درب و پنجره فلزی
6- سقف کاذب MDF 3 میل و اصلی فایبرگلاس
7- روشنایی داخلی و بیرونی از حباب و هالرژن
8- رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
9- از یکطرف پنجره باز شو

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3- پنجره باز شو از چه طرفی باز شود
سه مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 102

خواندن 2354 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 102
                                                                             بسمه تعالی

    مورد استفاده : نگهبانی

1-    ابعاد خارجی 170×170
2-    ابعاد داخلی 150×150
3-    جداره خارجی فایبر گلاس
4-    جداره داخلی MDF  3 میل
5-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
6-    سقف کاذب MDF 3 میل و اصلی فایبرگلاس
7-    روشنایی داخلی و بیرونی از حباب و هالرژن
8-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
9-    از یکطرف پنجره باز شو

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3- پنجره باز شو از چه طرفی باز شود
سه مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

 

کد 103

خواندن 2434 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)


کد : 103
                                                                            بسمه تعالی

    مورد استفاده : نگهبانی ،فروشندگی

1-    ابعاد خارجی 2×2
2-    ابعاد داخلی 190×190
3-    جداره خارجی فایبر گلاس
4-    جداره داخلی MDF 3 میل PVC دوجداره
5-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
6-    سقف اصلی فایبر گلاس
7-    سقف کاذب   MDF3 میل یا PVC  دو جداره
8-    روشنایی داخلی و بیرونی از هالرژن
9-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
10-قفسه بندی کمد و کشو از جنس آهن با روکش لترون  قسمت جلوی پیش خوان
11-از یکطرف پنجره باز شو

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3- پنجره باز شو از چه طرفی باز شود
4- نصب حفاظ جداگانه محاسبه می شود
5- نصب قفسه بندی قسمت پشت جداگانه محاسبه می شود
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 104

خواندن 2304 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)


کد : 104
                                                                            بسمه تعالی

    مورد استفاده : نگهبانی ،فروشندگی

1-    ابعاد خارجی 2×3
2-    ابعاد داخلی 190×290
3-    جداره خارجی فایبر گلاس
4-    جداره داخلی MDF  3 میل یا PVC  دو جداره
5-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
6-    سقف اصلی فایبر گلاس
7-    سقف کاذب   MDF3 میل یا PVC   دوجداره
8-    روشنایی داخلی و بیرونی از هالرژن
9-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
10-قفسه بندی کمد و کشو از جنس آهن با روکش لترون  قسمت جلوی پیش خوان
11-از یکطرف پنجره باز شو

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3- پنجره باز شو از چه طرفی باز شود
4- نصب حفاظ جداگانه محاسبه می شود
5- نصب قفسه بندی قسمت پشت جداگانه محاسبه می شود
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود.

کد 105

خواندن 2695 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 104
                                                                            بسمه تعالی

    مورد استفاده : نگهبانی ،فروشندگی

1-    ابعاد خارجی 2×3
2-    ابعاد داخلی 190×290
3-    جداره خارجی فایبر گلاس
4-    جداره داخلی MDF  3 میل یا PVC  دو جداره
5-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
6-    سقف اصلی فایبر گلاس
7-    سقف کاذب   MDF3 میل یا PVC   دوجداره
8-    روشنایی داخلی و بیرونی از هالرژن
9-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
10-قفسه بندی کمد و کشو از جنس آهن با روکش لترون  قسمت جلوی پیش خوان
11-از یکطرف پنجره باز شو

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3- پنجره باز شو از چه طرفی باز شود
4- نصب حفاظ جداگانه محاسبه می شود
5- نصب قفسه بندی قسمت پشت جداگانه محاسبه می شود
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

 

کد-106

خواندن 2692 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

کد : 106
                                                                  بسمه تعالی

     مورد استفاده : نگهبانی ،فروشندگی

1-    ابعاد خارجی 3×4              و در ابعاد مختلف
2-    ابعاد داخلی 95/2×95/3
3-    جداره خارجی فایبر گلاس
4-    جداره داخلی ورق آهنی
5-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
6-     سقف اصلی فایبر گلاس
7-    سقف کاذب   MDF 3 میل یا PVC دوجداره
8-    روشنایی داخلی و بیرونی از هالرژن
9-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
10-قفسه بندی پیش خوان از جنس آهن با روکش لترون
11-از یکطرف پنجره باز شو

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3- پنجره باز شو از چه طرفی باز شود
4- نصب حفاظ جداگانه محاسبه می شود
5- نصب قفسه بندی قسمت پشت جداگانه محاسبه می شود
6-ابعاد قابل تغییر می باشد
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

 

کد 107

خواندن 2477 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 107
                                                                           بسمه تعالی

     مورد استفاده : نگهبانی ،فروشندگی

1-    ابعاد خارجی 40/2×60/2
2-    ابعاد داخلی 20/2×40/2
3-    جداره خارجی فایبر گلاس
4-    جداره داخلی MDF  3 میل
5-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
6-     سقف اصلی فایبر گلاس
7-    سقف کاذب   MDF3 میل یا PVC دو جداره
8-    روشنایی داخلی و بیرونی از هالرژن
9-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
10-قفسه بندی کمد و کشو از جنس آهن با روکش لترون  قسمت جلوی پیش خوان
11-از یکطرف پنجره باز شو

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3- پنجره باز شو از چه طرفی باز شود
4- نصب حفاظ جداگانه محاسبه می شود
5- نصب قفسه بندی قسمت پشت جداگانه محاسبه می شود
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 108

خواندن 2603 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 108
                                                                          بسمه تعالی

     مورد استفاده : نگهبانی ،فروشندگی

1-    ابعاد خارجی 40/2×60/3
2-    ابعاد داخلی 20/2×40/3
3-    جداره خارجی فایبر گلاس
4-    جداره داخلی MDF 3 میل
5-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
6-     سقف اصلی فایبر گلاس
7-    سقف کاذب   MDF 3 میل یا PVC دوجداره
8-    روشنایی داخلی و بیرونی از هالرژن
9-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
-10قفسه بندی کمد کشو از جنس آهن با روکش لترون قسمت جلوی پیش خوان داخل کیوسک


توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
      3- نصب حفاظ جداگانه محاسبه می شود
      4- نصب قفسه بندی جداگانه محاسبه می شود
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 109

خواندن 2441 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 109
                                                                      بسمه تعالی

     مورد استفاده : نگهبانی ،فروشندگی ، گل فروشی

1-    ابعاد خارجی 50/3×3     و در ابعاد مختلف
2-    ابعاد داخلی  30/3×80/2
3-    جداره خارجی فایبر گلاس
4-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
5-     سقف اصلی فایبر گلاس
6-    سقف کاذب   MDF3میل یا PVC  دو جداره
7-    روشنایی داخلی و بیرونی از هالرژن
8-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
9-    انباری بالای سقف کاذب به ارتفاع ابعاد مختلف
10-چهار طرف کرکره قدیم یا جدید اروپایی یا آکاردونی به دلخواه مشتری


توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3- نصب حفاظ جداگانه محاسبه می شود
4- نصب قفسه بندی جداگانه محاسبه می شود
5 -ابعاد قابل تغییر می باشد
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 110

خواندن 2419 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کد : 110
                                                                          بسمه تعالی

     مورد استفاده : نگهبانی ، اداری ، نمازخانه

1-    ابعاد خارجی  40/2×6      و در ابعاد مختلف
2-    ابعاد داخلی 2×20/2
3-    شیشه 6 میل فلوت درجه یک
4-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
5-     سقف اصلی ورق طرح کرکره ای
6-    نمای سقف از داخل MDF 3 میل یا PVC دوجداره
7-    روشنایی داخلی و بیرونی از هالرژن
8-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری


توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3- نصب حفاظ جداگانه محاسبه می شود
4- نصب قفسه بندی جداگانه محاسبه می شود
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 111

خواندن 2614 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

کد : 111
                                                                       بسمه تعالی

      مورد استفاده : فروشندگی ،کافی شاب

1-    ابعاد خارجی  3 متر قطر  و ارتفاع 4 متر ارتفاع        و در ابعاد مختلف
2-    بالای سقف کاذب آبدارخانه
3-    جداره خارجی از ورق آهن
4-    جداره داخلی MDF 3 میل یا PVC دوجداره
5-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
6-     سقف اصلی ورق آهن با روکش ایزوگام
7-    سقف کاذب MDF 3 میل  یا  PVC دوجداره
8-    روشنایی داخلی و بیرونی از هالرژن
9-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری


توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3- نصب حفاظ جداگانه محاسبه می شود
4- نصب قفسه بندی جداگانه محاسبه می شود
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 112

خواندن 2430 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 112
                                                                         بسمه تعالی

     مورد استفاده : نگهبانی ،فروشندگی

1-    ابعاد خارجی  3 متر قطر     و در ابعاد مختلف
2-    ابعاد داخلی 340×270
3-    جداره خارجی ورق آهن
4-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
5-     سقف اصلی ورق آهن با روکش ایزوگام
6-    روشنایی داخلی و بیرونی از هالرژن
7-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
8-    قفسه بندی و کمد و کشو از قوطی آهن با روکش لترون


توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3- نصب قفسه بندی جداگانه محاسبه می شود
4-ابعاد قابل تغییر می باشد

 

کد 113

خواندن 2331 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 113
                                                                         بسمه تعالی

      مورد استفاده : نگهبانی ،فروشندگی ، روزنامه فروشی

1-    ابعاد خارجی 3×2     و در ابعاد مختلف
2-    ابعاد داخلی 90/1×90/2
3-    ارتفاع بيرون 50/2 و مفيد داخل 35/2
4-    جداره خارجی ورق آهن
5-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
6-     سقف اصلی ورق آهن
7-    نمای سقف از داخل MDF 3 میل یا PVC دو جداره
8-    روشنایی داخلی از هالرژن و بيروني دستک چراغ یا بارانی
9-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
10-قفسه بندی کامل داخل از قوطی  30×20 آهن با روکش لترون
11-نصب محفظه كولر آبي يا گازي
12-كف كيوسك از قوطي 30×40 با روکش نئوپان


توضیحات
1- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
2-انباری بالای سقف کاذب جداگانه محاسبه می شود
3-ابعاد قابل تغییر می باشد

کد 114

خواندن 2353 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 114
                                                                         بسمه تعالی

       مورد استفاده : روزنامه فروشی ،فروشندگی

1-    ابعاد خارجی 3×2
2-    ابعاد داخلی 90/1×90/2
3-    جداره خارجی ورق 2 میل
4-    جداره داخلی MDF 3 میل
5-    اسکلت . درب و پنجره فلزی
6-     سقف اصلی ورق آهن
7-    سقف کاذب MDF  3 میل یا PVC دو جداره
8-    روشنایی داخلی از هالرژن و بیرونی چراغ بارانی
9-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
10-قفسه بندی کامل داخل از قوطی 30×20 آهن با روکش لترون
11-نصب كامل ايزوگام فويلدار روي سقف اصلي
12-جلوی کیوسک 3 عدد سینی مجله


توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3-ابعاد قابل تغییر می باشد
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 115

خواندن 2214 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 115
                                                                       بسمه تعالی

       مورد استفاده : روزنامه فروشی ،فروشندگی

1-    ابعاد خارجی 3×50/2    و در ابعاد مختلف
2-    ابعاد داخلی 90/2×90/1
3-    جداره خارجی ورق 2 میل
4-    درب و پنجره فلزی
5-     سقف اصلی ورق آهن با روکش ایزوگام
6-    سقف کاذب با قوطي 20×40 و نماي زير MDF 3 میل یا PVC دوجداره
7-    روشنایی داخلی از هالرژن و بیرونی از چراغ بارانی
8-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
9-    قفسه بندی داخل و کمد و 2 عدد کشو از قوطی 20×30 آهن با روکش لترون                                 
10-نصب دربهای آکاردونی 2 تکه بالا و پائین  جلوی کیوسک
11-كف كيوسك از قوطي 30×40  با روكش  ورق آهن و نئوپان

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3-ابعاد قابل تغییر می باشد
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 116

خواندن 2252 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 116
                                                                       بسمه تعالی

       مورد استفاده : روزنامه فروشی ،فروشندگی

1-    ابعاد خارجی 3×50/2    و در ابعاد مختلف
2-    ابعاد داخلی 90/2×90/1
3-    جداره خارجی ورق 2 میل
4-    درب و پنجره فلزی
5-     سقف اصلی ورق آهن با روکش ایزوگام
6-    سقف کاذب با قوطي 20×40 و نماي زير MDF 3 میل یا PVC دوجداره
7-    روشنایی داخلی از هالرژن و بیرونی از چراغ بارانی
8-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
9-    قفسه بندی داخل و کمد و 2 عدد کشو از قوطی 20×30 آهن با روکش لترون                                 
10-نصب کرکره طرح اروپایی گالوانیزه
11-كف كيوسك از قوطي 30×40  با روكش  ورق آهن و نئوپان

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3-ابعاد قابل تغییر می باشد
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 117

خواندن 2271 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

کد : 117
                                                                       بسمه تعالی

       مورد استفاده : روزنامه فروشی ،فروشندگی ، تنقلاتی

1-    ابعاد خارجی 70/2×50/3    و در ابعاد مختلف
2-    انباری بالای سقف کاذب
3-    جداره خارجی ورق 2 میل
4-    درب و پنجره فلزی
5-     سقف اصلی ورق آهن با روکش ایزوگام
6-    سقف کاذب با قوطي 20×40 و نماي زير MDF 3 میل یا PVC دوجداره
7-    روشنایی داخلی از هالرژن و بیرونی دستک چراغ
8-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
9-    قفسه بندی داخل و کمد و 2 عدد کشو از قوطی 20×30 آهن با روکش لترون                                 
10-نصب سه طرف کرکره طرح قدیم
11-كف كيوسك از قوطي 30×40  با روكش نئوپان
12-سینی جلو جای مجله پشت کرکره قرار می گیرد .
13-قسمت B  سینی جلوی جای مجله جلوی کرکره قرار می گیرد .

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3-ابعاد قابل تغییر می باشد
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 118

خواندن 2263 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 118
                                                                       بسمه تعالی

       مورد استفاده : روزنامه فروشی ،فروشندگی ، تنقلاتی

1-    ابعاد خارجی  3×2    و در ابعاد مختلف
2-    انباری بالای سقف کاذب
3-    جداره خارجی ورق 2 میل
4-    درب و پنجره فلزی
5-     سقف اصلی ورق آهن با روکش ایزوگام
6-    سقف کاذب با قوطي 20×40 و نماي زير MDF 3 میل یا PVC دوجداره
7-    روشنایی داخلی از هالرژن و بیرونی دستک چراغ
8-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
9-    قفسه بندی داخل و کمد و 2 عدد کشو از قوطی 20×30 آهن با روکش لترون                                 
10-نصب سه طرف کرکره جدید طرح اروپایی گالوانیزه
11-كف كيوسك از قوطي 30×40  با روكش نئوپان
12-سینی جلو جای مجله در دو حالت مطابق با کد 117 و B  117

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3-ابعاد قابل تغییر می باشد
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 119

خواندن 2228 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

کد : 119
                                                                       بسمه تعالی

       مورد استفاده : روزنامه فروشی ،فروشندگی ، تنقلاتی

1-    ابعاد خارجی 70/2×50/3    و در ابعاد مختلف
2-    انباری بالای سقف کاذب
3-    جداره خارجی ورق 2 میل
4-    درب و پنجره فلزی
5-     سقف اصلی ورق آهن با روکش ایزوگام
6-    سقف کاذب با قوطي 20×40 و نماي زير MDF 3 میل یا PVC دوجداره
7-    روشنایی داخلی از هالرژن و بیرونی دستک چراغ
8-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
9-    قفسه بندی داخل و کمد و 2 عدد کشو از قوطی 20×30 آهن با روکش لترون                                 
10-نصب سه طرف کرکره طرح جدید اروپایی گالوانیزه
11-كف كيوسك از قوطي 30×40  با روكش نئوپان
12-سینی جلو جای مجله در دو حالت مطابق با کد 117 و B  117
13-نمای دور بالا به عمق 33 و ارتفاع 67 کامپوزیت نصب می شود .

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3-ابعاد قابل تغییر می باشد
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 120

خواندن 2873 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 120
                                                                       بسمه تعالی

       مورد استفاده : روزنامه فروشی ،فروشندگی ، تنقلاتی

1-    ابعاد خارجی 70/2×50/3    و در ابعاد مختلف
2-    انباری بالای سقف کاذب
3-    جداره خارجی ورق 2 میل
4-    درب و پنجره فلزی
5-     سقف اصلی ورق آهن با روکش ایزوگام
6-    سقف کاذب با قوطي 20×40 و نماي زير MDF 3 میل یا PVC دوجداره
7-    روشنایی داخلی از هالرژن و بیرونی دستک چراغ
8-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
9-    قفسه بندی داخل و کمد و 2 عدد کشو از قوطی 20×30 آهن با روکش لترون                                 
10-نصب سه طرف ویترین جای مجله با درب شیشه ای
11-كف كيوسك از قوطي 30×40  با روكش نئوپان
12-سینی جلو جای مجله در دو حالت مطابق با کد 117 و B  117
13-کرکره در دو حالت طرح قدیم یا طرح جدید اروپایی گالوانیزه

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3-ابعاد قابل تغییر می باشد
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 121

خواندن 7368 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 121
                                                                       بسمه تعالی

       مورد استفاده : روزنامه فروشی ،فروشندگی ، تنقلاتی ، نگهبانی

1-    ابعاد خارجی 40/2×60/3    و در ابعاد مختلف
2-    انباری بالای سقف کاذب اگر لازم باشد .
3-    جداره خارجی ورق 2 میل
4-    درب و پنجره فلزی
5-     سقف اصلی ورق آهن با روکش ایزوگام
6-    سقف کاذب با قوطي 20×40 و نماي زير MDF 3 میل یا PVC دوجداره
7-    روشنایی داخلی از هالرژن و بیرونی هالرژن
8-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
9-    قفسه بندی داخل و کمد و 2 عدد کشو از قوطی 20×30 آهن با روکش لترون                                 
10-كف كيوسك از قوطي 30×40  با روكش نئوپان
11-حفاظ کشویی اگر لازم باشد .

توضیحات
1- امکان نصب جای کولر با هماهنگی قبلی
2- درب ورودی از چه طرفی باز شود با هماهنگی قبلی
3-ابعاد قابل تغییر می باشد
چند مورد بالا اگر سفارش نشود طبق کار کارخانه انجام می شود

کد 122

خواندن 2211 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 122
                                                                       بسمه تعالی

       مورد استفاده : نگهبانی

1-    ابعاد 2×2   و در ابعاد مختلف   
2-    جداره خارجی ورق گالوانیزه 40
3-    جداره داخلی MDF  3 میل یا PVC دوجداره
4-    عایق حرارتی پلاستوفوم 4 سانت
5-    اسکلت فلزی از قوطی  40×40
6-     سقف اصلی ورق گالوانیزه طرح کرکره ای
7-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
8-    نمای سقف از داخل MDF  3 میل یا دوجداره  PVC  
9-    درب و پنجره فلزی یا آلومینیومی
10-کف از قوطی 40×40 با روکش نئوپان 16 میل و مشمع پشت گونی
11-نصب جای کولر

توضیحات :
اگر مشتری ارزانتر درخواست داشت با اجناس ضعیف فراهم می شود

کد 123

خواندن 2262 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد :  123
                                                                       بسمه تعالی

       مورد استفاده : نگهبانی ، اداری ، دفتری ، کارگری

1-    ابعاد 12×40/2    و در ابعاد مختلف
2-    جداره خارجی ورق گالوانیزه 40
3-    جداره داخلی MDF  3 میل یا PVC دوجداره
4-    عایق حرارتی پلاستوفوم 4 سانت
5-    اسکلت فلزی از قوطی  40×40
6-     سقف اصلی ورق گالوانیزه طرح کرکره ای
7-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
8-    نمای سقف از داخل MDF  3 میل یا دوجداره  PVC  
9-    درب و پنجره فلزی یا آلومینیومی
10-کف از قوطی 40×40 با روکش نئوپان 16 میل و مشمع پشت گونی
11-نصب جای کولر
12-شاسی کف تیر آهن 14 ،16

توضیحات :
اگر مشتری ارزانتر درخواست داشت با اجناس ضعیف فراهم می شود

 

کد 124

خواندن 2182 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)


کد : 124                                                          
                                                                          بسمه تعالی

1-    ابعاد هر چشمه 5/1×1   و در ابعاد مختلف
2-    50 سانت بالن جلوي درب ورودي
3-    جنس جداره خارجي ورق گالوانيزه 50
4-    جنس جداره داخلي ديوارپوش PVC دو جداره كمپارس
5-    نصب پلاستوفوم نسوز 4 سانت
6-    نصب روشويي . جاي مايع و هواكش در هر سرويس
7-    لوله كشي كامل همراه با شيرآلات آب سرد در هر چشمه
8-    اسكلت سرويس از قوطي 40×40 و 30×40
9-    نصب درب آلومينيوم
10-جنس كف سرويس فايبرگلاس
      11-جنس كف بالكن ورق آجدار آلومينيوم

کد 125

خواندن 2447 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کد : 125
                                                                       بسمه تعالی

       مورد استفاده : پست بانک

1-    ابعاد   2×40/2    و در ابعاد مختلف
2-    جداره خارجی ورق آهن 2 میل
3-    جداره داخلی MDF  3 میل یا PVC دوجداره
4-    عایق حرارتی پلاستوفوم 4 سانت
5-    اسکلت فلزی از قوطی  40×40
6-     سقف اصلی ورق گالوانیزه طرح کرکره ای یا ورق 2 آهن میل
7-    رنگ آمیزی به دلخواه مشتری
8-    نمای سقف از داخل MDF  3 میل یا دوجداره  PVC  
9-    درب و پنجره فلزی یا آلومینیومی
10-کف از قوطی 40×40 با روکش ورق آهن و نئوپان 16 میل و مشمع پشت گونی
11-نصب جای کولر
12-شاسی کف تیر آهن 14 ،16

توضیحات :
اگر مشتری ارزانتر درخواست داشت با اجناس ضعیف فراهم می شود

فلز فایبر

خواندن 2888 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

انواع کانکس روزنامه فروشی – تنقلاتی – گل فروشی – نگهبانی – اداری – کارگری- و فنری از جنس فلز و فایبر گلاس در ابعاد مختلف

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

انواع کانکس – اداری – نگهبانی – کارگری – سرویس بهداشتی – کانکس و کیوسک روزنامه فروشی – کانکس و کیوسک گل فروشی – کانکس و کیوسک تنقلاتی – کیوسک مطبوعاتی از جنس های فلز و فایبر گلاس و غیره در ابعاد مختلف

کانکس روزنامه فروشی

خواندن 2904 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کانکس روزنامه فروشی (کیوسک مطبوعاتی) (طرح به رنگ قرمز تهران) در ابعاد  3*2.60 و ارتفاع 2.50 همراه با قفسه بندی کامل و سیم کشی و شیشه قسمت جلوی کیوسک نصب کرکره یا آکاردونی کد 116 – 115- 114 و یا هر طرح دیگری

کیوسک مطبوعاتی

خواندن 3052 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کانکس روزنامه فروشی (کیوسک مطبوعات) (طرح به رنگ قرمز شهرستان) کانکس و کیوسک تنقلاتی در ابعاد مختلف و با کلیه امکانات قفسه – سیم کشی – شیشه – روشنایی – کرکره کد 120- 119 و یا هر طرح دیگری

کیوسک روزنامه فروشی

خواندن 3146 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کیوسک روزنامه فروشی (کیوسک مطبوعات) در ابعاد مختلف از جنس فلز و فایبر گلاس با قفسه بندی و حفاظ کرکره یا آکاردونی و طرح های مختلف و هر طرحی که از مشتری باشد. کد 114 – 116

کیوسک تنقلاتی

خواندن 2851 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کیوسک مطبوعاتی طراحی و ساخت انواع کیوسک های مطبوعاتی ، تنقلاتی ، گل فروشی ، کافی شاپ برای تهران و شهرستان ها با کلیه امکانات مثل کد:120 -119-118-117-116-115-114-113

کانکس گل فروشی

خواندن 2893 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کانکس گل فروشی ( کیوسک گل فروشی ) طرح تهران و غیره از جنس فلزی و فایبر گلاس در ابعاد مختلف همراه با کرکره معمولی یا اروپایی با موتور و بدون موتور کد:106-109

کانکس فروشندگی

خواندن 2868 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کانکس فروشندگی (کیوسک تنقلاتی ) و یا کافی شاپ همراه با جای یخچال و قفسه بندی و سیم کشی ، روشنایی حفاظ و کرکره کد:118 – 117-112-111

کانکس فایبر گلاس

خواندن 2915 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کانکس فایبر گلاس در مدل های مختلف ، نگهبانی ، اداری ، فروشندگی ، گل فروشی ، دفتری در ابعاد مختلف کد:101-102-103-104-105

کانکس نگهبانی

خواندن 2812 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کانکس نگهبانی از جنس فلز و فایبر گلاس در ابعاد مختلف همراه با امکانات از جمله سیم کشی، روشنایی، قفسه بندی ، حفاظ و غیره

تماس با فلز فایبر وارنا

مدیریت: آقایان داود سليماني و بهروز املشي

 

 

طراحي سايت: وب نگاران

هاستينگ توسط ناب سرور

Top of Page